header-banner

Scouting Meppel verhuurt het volgende:


Hopman Kwant Basis

Ons gebouw ligt aan de rand van woonwijk Oosterboer in Meppel en naast het Meppeler wandelbos. Het station en de binnenstad van Meppel liggen op loopafstand van ons gebouw. De zwemplassen Engelgaarde en Tussenboerslanden liggen op fietsafstand.

Op een kleine 4 km. afstand ligt Bad Hesselingen met een klimpark en midgetgolfbaan (www.badhesselingen.nl). In de omgeving van Meppel zijn nog veel meer leuke activiteiten te beleven. Kijk vooral eens op www.ontdekmeppel.nl

Ons gebouw beschikt over twee grote speelruimtes, die ideaal zijn voor groepsactiviteiten en waar eventueel overnacht kan worden. Tevens heeft het gebouw een keuken met grote koelkast en gasfornuis en een sanitairgroep met 2 toiletten, douche en urinoir.

Voor het gebouw ligt een groot speelveld, met aangrenzend een parkeerterrein. In overleg is het mogelijk om hier in tenten te kamperen. Naast ons gebouw ligt een afsluitbaar veld met kampvuurkuil, deze zijn in overleg met de verhuurder te gebruiken.

Het gebouw wordt alleen verhuurd aan andere jongerenorganisaties zoals Scoutinggroepen waarbij gebruik voor de eigen groep voor gaat. Verhuur voor feestjes en partijen is niet mogelijk.

De tarieven voor 2022 zijn:
€ 5,00 per persoon per nacht met een minimum van € 100,00 euro per nacht Tarieven voor incidenteel gebruik worden per geval bepaald. Uitgangspunt is € 5,00 per dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verhuurder via: verhuur@scoutingmeppel.nlVoorwaarden verhuur:


Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is verplicht op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder indien nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade vóór zijn vertrek te (doen) herstellen.

Restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze regeling en de huurovereenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom zoals vermeld in de huurovereenkomst binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven bank- of girorekening. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.

Annuleringsclausule
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

Beperking gebruik gehuurde
Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

Rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.

Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Stookvergunning
Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder ten strengste verboden. Voor zover de gemeente bij het verlenen van de nodige toestemming aan de verhuurder nadere regels oplegt, is de huurder verplicht die regels stipt na te komen. Tevens hoort de huurder zelf voor eventueel stookhout te zorgen.

Schoonmaak
De huurder is verplicht het gehuurde geveegd en gedweild op te leveren. De keukeninventaris moet afgewassen worden, het sanitair gereinigd en oppervlaktes zoals tafels en bladen moeten worden afgenomen. Indien bij inspectie blijkt dat het gehuurde niet schoon is opgeleverd, zal minimaal vijftig euro aan schoonmaakkosten in rekening gebracht worden die indien mogelijk van de waarborgsom worden afgetrokken.

Parkeren
Parkeren van motorvoertuigen in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw is niet toegestaan, anders dan voor laden en lossen. Motorvoertuigen dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein langs het fietspad.

Alcohol & Softdrugs
Uitsluitend het gebruik van zwakalcoholische drank is toegestaan. Gebruik van drugs in of in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw is niet toegestaan. Roken in het gebouw is niet toegestaan.

Gebruik van gas, water en elektriciteit
In voormelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. Voor zover de verhuurder door bovenmatig gebruik (30 % meer dan het gemiddeld gebruik gedurende een gelijke periode) door de huurder extra wordt aangeslagen, is de huurder, onverminderd haar overige verplichtingen, gehouden het extra gebruik te vergoeden.

Verzekering
De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand-, inbraak- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Volwassene aanwezig
De door de verhuurder vastgestelde regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Om hierop toe te zien dient er minimaal één volwassen persoon met overwicht aanwezig zijn die hiervoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dezelfde persoon zal ook aanwezig zijn bij het overhandigen van de sleutel en het retourneren ervan.

Overlast
De huurder verplicht zich omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen. Om dit te realiseren zal de huurder er voor zorgen dat vanaf 22:00 uur de deuren gesloten blijven, de eventuele rokers kunnen naast het gebouw roken (aan de spoorzijde, dus niet voor of in het gebouw). Om er voor te zorgen dat het rustig blijft mag er geen meubilair na 22:00 uur buiten staan. Na middernacht uur zal de huurder er zorg voor dragen dat het rustig is in en rondom het gebouw.

Sleutel
De sleutel die huurder krijgt biedt hem toegang tot het gebouw gedurende de huurperiode, vermeld op de huurovereenkomst. Bij ontbinding en/of beëindiging van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht de sleutel te retourneren aan de verhuurder of een persoon aangewezen door de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan de sleutel uit te lenen. Bij verlies of diefstal van de sleutel is de huurder verplicht dit direct te melden aan de gebouwverhuurder van Scouting Meppel. De kosten voortvloeiend uit verlies/diefstal van de sleutel worden op de ontvanger van de sleutel persoonlijk verhaald. (prijsindicatie voor een nieuwe sleutel april 2022 = €50,00)

Voldoen aan de verplichtingen
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in de huurovereenkomst genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Hardheidsclausule
De verhuurder kan afwijken van de regels gesteld in deze regeling wanneer bijzondere omstandigheden dit verlangen.